Hlavní stránka

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Dříteč

Kontakty na správce najdete ZDE: www.dritec.cz ; e-mail: obec@dritec.cz ; tel.: 466931162

 

Jaká je odpovědnost správce?

 Jako správce obec Dříteč jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz; tel. +420 608980091

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec@dritec.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Obec:


Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

 

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli ).


Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.


Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.


Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.


Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Krizové řízení

 

Informace pro občany nacházejících se v mimořádných situacích

 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz. Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949).

 

Výchova a vzdělávání obyvatelstva

Výchova a vzdělávání obyvatelstva je zaměřeno na přípravu obyvatelstva s cílem předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění a dále na chování obyvatelstva při mimořádné události nebo krizové situaci.

 

Rady a doporučení

V této části naleznete jak se zachovat při různých mimořádných událostech (např. při povodni nebo nálezu nebezpečných látek) a taky odpovědi na nejčastější kladené otázky.

 

Příručky

Tato část obsahuje ke stažení obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události, a to nejen pro obyvatelstvo, ale i pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

 

Zde naleznete komplexní dokumentaci k ochranně obyvatelstva vydanou Hasičským záchranným sborem České republiky.

 

 

Dokumenty ke stažení

 • Přihláška k vítání občánků (Word/PDF)
 • Přihlášení psa (Word/PDF)
 • Odhlášení psa (Word/PDF)
 • Žádost o popelnici (Word/PDF)
 • Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les (Word/PDF)

 

Napište nám

Adresa: Dříteč 116

             Dříteč

             533 05

 

email:   obec@dritec.cz

tel:        466 931 162

web:     http://www.dritec.cz

Služby a podnikatelé

Pošta Partner

Partner

 

Kontakt: telefon - 466 931 985, e-mail: posta@dritec.cz

Provozní doba:

Pondělí 8.00 - 11.00   13.00 - 19.00
Úterý 8.00 - 11.00   13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00   13.00 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00   13.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 11.00    

 

 


 

Potraviny - Miroslav Moskal - Dříteč č.p.98

potraviny

Provozní doba:

Pondělí

7:00

-

12:00

a

14:00

-

16:00

Úterý

7:00

-

12:00

 

zavřeno

Středa

7:00

-

12:00

a

14:00

-

16:00

Čtvrtek  7:00 - 12:00 a zavřeno

Pátek

7:00

-

12:00

a

14:00

-

16:00

Sobota

7:00

-

10:00

 

zavřeno

Neděle

zavřeno

 

 


 

Kadeřnictví Klára Pavlištová

kadernictvi

 

V přízemí Obecního domu Dříteč

Otevřeno po domluvě každé pondělí- možno po celý den.

 

Tel.: 605 260 557

 

 

 

 

 

 

 


Připojení k internetu

internet

 

Precioz-soft s.r.o.
Ing. Petr Boltík
Rokytno 161, 53304 Sezemice
Tel.: 603 486 194, 463 307 081
Mail:  precioz@way.cz
Petr Boltík ml.
Tel.: 603 531 799
Mailadmin@precioz.net

 

 

 

 


 

Restaurace Obecní dům

restaurace

 

www.restaurace.dritec.cz
tel.: 603 484 322
Provozní doba:
Po - Ne  11.00    -    22.00

 

 

 

 

 


 

Veřejná knihovna

verejna-knihovna

 

Provozní doba:

Středa    16:30    -    18:00

Knihovnice: Renata Vosyková,  tel.: 774240669

 

 

 

 

 

 

 


Polygrafické služby

 j print

J-print

Jiří Urbánek

tel.: 603 263 884

www.j-print.cz

e-mail: info@j-print.cz

 

 

 

 

 

 


 Instalatérství, topenářství

promont

 

Název: Dominik Holeček

Sídlo: Dříteč 86

Kontakt: dominik.holecek.i@seznam.cz, 732 404 978

Předmět podnikání: instalatérství, topenářství

WWW: www.promont.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 


Stínící technika, čalounění, odhlučnění

promont

Název: František Holeček 

           (PROMONT)

Sídlo: Dříteč 86

Kontakt: dominik.holecek.i@seznam.cz, 603 233 168

Předmět podnikání: stínící technika, čalounění a odhlučnění dveří, shrnovací stěny a dveře, sítě proti hmyzu, okenní a dveřní těsnění

WWW: www.promont.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 


Grafické návrhy, tvorba webových stránek 

ogam logo

 

OGAM - Kamila Černíková
tel.: 725 739 595
www.ogam.cz
e-mail: info.ogam@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Kosmetika Sandra

sandra

Ing. Sandra Kohoutová Vasić

Dříteč 123, 533 05 Dříteč

tel.: 602 888 863

e-mail: sandravasic@seznam.cz

Předmět podnikání: Kosmetické služby, masáž obličeje a dekoltu lávovými kameny, barvení řas a obočí

 

 

 

 

 

 

 


Truhlářství Merith

merith

Mojmír Zeman
Dříteč 24
533 05 Dříteč

telefon: +420 776 334 094

e-mail: info@truhlarstvi-merith.cz

Předmět podnikání: Zakázková výroba nábytku
web: www.truhlarstvi-merith.cz

Podkategorie